پس اگر آنان ( یهود و نصاری ) به آن چه شما ایمان آورده اید َ ایمان آوردند َ مسلما هدایت شده اند. اما اگر از دین شما روی گرداندند قدر مسلم در شقاق و جدایی ستیزی هستند و به زودی خداوند تو را ( ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) از ( شر ) آنان کفایت خواهد کرد زیرا او ( به اقوال ایشان ) شنوا و ( به احوالشان ) داناست ۱۳۷