( یهود کتاب تورات خود را به زبان عبری می خواندند و به زبان عربی برای مسلمانان تفسیر می کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: کتاب آنان را به دلیل آن که تحریف شده است َ نه تصدیق کنید و نه تکذیب بلکه ) بگویید: ما به خدا و به آن چه به سوی ما ( از قرآن ) و ابراهیم ( از صحف دهگانه ) و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش فروفرستاده َ و به آن چه به موسی ( از تورات ) و عیسی ( از انجیل ) و پیامبران دیگر ( از کتاب و معجزات ) از جانب پروردگارشان داده شده است َ ایمان آورده ایم ما هیچ یک از پیامبران را ( مثل یهود و نصاری که به برخی از آنان ایمان آوردند و به برخی دیگر کافر شدند ) از هم جدا نمی سازیم ( بلکه به همه ایمان داریم ) و فرمان الله را گردن می نهیم ۱۳۶