آنان ( فاصل میان ابراهیم تا یعقوب ) جماعتی هستند که در گذشته بوده اند و اکنون رفته اند دستاورد آنان از آن آنان است و دستاورد شما از آن شماست و از آن چه آنان انجام داده اند َ شما باز خواست نخواهید شد ۱۳۴ ( یهودیان و مسیحیان به مسلمانان ) گفتند: یهود یا مسیحی باشید تا هدایت شوید ( هر یک از اهل کتاب مسلمانان را به دین خود فرا می خواند اما خداوند فرمود : ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم به ایشان ) بگو: البته ما از دین ابراهیم که دین یکتاپرستی ( و سر منشاْ تمام ادیان الهی ) است َ پیروی می کنیم و او از مشرکان نبود ۱۳۵