( علمای یهود مدعی شدند که پدرانمان ِ ما را به دین یهود فراخواندند و یعقوب نیز فرزندان خود را به دین ما فراخواند ِ به همین دلیل است که ما این دین را اختیار کرده ایم. الله تعالی آنان را دروغ گو خطاب کرد وفرمود: ) آیا زمانی که مرگ یعقوب فرا رسید حاضر بودید؟ آن گاه که به فرزندانش گفت: بعد از من چه کسی را می پرستید؟ گفتند: خداوند تو و خداوند پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می پرستیم ِ خداوندی که واحد و یگانه است و ما در مقابل فرامین او تسلیم هستیم ۱۳۳