( ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم یاد کن ) زمانی که پروردگارش به او ( ابراهیم ) گفت: تسلیم اوامر الله باش و دینت را برای او خالص گردان گفت: تسیلم شدم و خود را در برابر اوامر پروردگار جهانیان گردن نهادم ۱۳۱ و ابراهیم و یعقوب فرزندانشان را به آن ( دین اسلام ) سفارش کردند ( ابراهیم ) گفت: ای فرزندان من ِ الله تعالی این دین ( اسلام ) را برای شما برگزید ِ پس بر دین اسلام باشید و بر این دین بمیرید ( یعنی برای همیشه این دین را حفظ کنید و تسلیم اوامر الله تعالی باشید ) ۱۳۲