پروردگارا از میان آنان ( فرزندان ما ) رسولی ( محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) برانگیز ِ تا آیات تو ( قرآن ) را بر آنان تلاوت کند و ایشان را کتاب ( قرآن ) و حکمت ( احکام دین ) بیاموزد و ( از شرک ) پاکشان گرداند و همانا تو شکوهمند و سنجیده کاری ۱۲۹ و چه کسی جز سبک مغز و نادان ( که به هدف خلقت خویش که عبادت و معرفت الهی است ِ جاهل است ) از آیین ابراهیمی روی بر می تابد؟ و ما او را در دنیا ( به پیامبری و دوستی ) برگزیدیم و مسلما او در آخرت از نیکوکاران خواهد بود ( کسانی که دارای درجات عالیند ) ۱۳۰