و ( یاد کن ) زمانی که ابراهیم و اسماعیل دیوارهای خانه ی کعبه را بالا می بردند و ( می گفتند: ) پروردگارا از ما بپذیر که تو ( به هر منش و کنشی ) شنوا و دانا یی ۱۲۷ پروردگارا ما را از تسلیم شدگان در برابر اوامر خویش قرار ده و فرزندان ما را نیز جماعتی مسلمان و حق پذیر گردان و مناسک حج را به ما بیاموز و توبه ی ما را پذیرا باش که تو توبه پذیر و مهربانی ۱۲۸