و چون ابراهیم گفت: پروردگارا این مکان (بی آب و علف مکه ) را سر زمین امن قرار ده و ساکنانش را -کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان آورده اند - از میوه ها روزی گردان ( الله تعالی ) فرمود: کسی که کفر ورزد ِ او را در زندگی کوتاه دنیا بهره مند می کنم سپس ( در آخرت ) او را به سوی عذاب آتش سوق می دهم و به داخل شدن در آن ناگزیر می سازم ( و هیچ منع کننده ای برای او در دخول به جهنم یافت نمی شود ) و چه بد جایگاهی است ۱۲۶