( ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) ما تو را به حق به سوی مردم رسالت دادیم تا ( نسبت به آنانی که با اطاعت از فرمان حق بهشت را بر خود حلال می گردانند ) بشارتگر و ( نسبت به کسانی که با نافرمانی از حق راه جهنم را بر خود هموار می سازند ) بیم دهنده باشی اما در مورد دوزخیان ( کسانی که ایمان نمی آورند و سخن تو را نمی پذیرند و سر نجام خود را دوزخی می سازند ) از تو باز خواست نمی شود ( و در مورد انکار آنان از تو پرسش نخواهد شد ) ۱۱۹ ( خداوند در این آیه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را سفارش می کند و می فرماید : ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم بدان که ) هرگز یهود و نصاری از تو خرسند نخواهند شد مگر این که به دین آنان رضایت دهی و. پیرو آنان گردی. بگو: هدایت حقیقی تنها هدایت الله یعنی اسلام است ( و غیر از آن گمراهی است ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) اگر پس از رسیدن وحی الهی و علم بدان ِ باز از آرزوها و خواسته های آنان پیروی کنی ِ خداوند حافظ و یاور تو نخواهد بود ( و تو را از شر آنان مانع نمی آید ۱۲۰)