و نادانان ( مشرکان مکه به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ) گفتند: چرا خدا ( در مورد نبوت تو ) با ما سخن نمی گوید؟ یا معجزه ای ( دال بر صدق تو ) برای ما نمی آید؟ ( خداوند در جواب آنان و برای تسکین پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید : ) همانند این دعوی های پوچ را کسانی دیگر ( از پدران و نیاکان آنان ) نیز در مورد پیامبرانشان کرده اند ( قول این مشرکان چون قول پدرانشان است و ) دل های آنان ( در عناد و کفر ) به هم شبیهند ( پس تو از عناد و سرکشی آنان اندوهگین مباش ِ زیرا ) ما نشانه های خود را برای کسانی که ایمان و یقین دارند ِ تصریح کرده ایم ( آنان نیز پذیرفته اند و همین بسنده است زیرا کسانی که حقیقت جویند به دنبال بهانه نمی گردند قرآن برای آنان کافی است تا به صدق حق و رسولش پی ببرند آیا معجزه ای بزرگ تر از قرآن وجود دارد ؟ هرگز وجود ندارد پس کسانی که با وجود قرآن و کلام الهی منکر حقیقت می شوند هرگز ایمان نمی آورند و خداوند آنان را به دلیل عنادشان از ایمان محروم ساخته و بر دل هایشان که از سنگ نیز سخت تر است ِ قهر خاموشی و بی ایمانی زده است و بد عقوبتی است محروم ماندن از دیدار حق ) ۱۱۸