الله آفریدگار و نو آورنده ی آسمان ها و زمین است ( خلقتی که نمونه ای از قبل نداشته است. قدرت خدا چنین است ) هر زمالن که بر امری اراده فرمایند ِ می گویند باش پس خلق می شود ۱۱۷
بدعت به معنی نو آوری است یعنی چیزی که قبلا نبوده و بعد به وجود آمده است از همین رو در دین به چیزی که در زمان پیامبر نبوده و بدان امر نشده ِ بدعت گفته می شود و هر بدعتی نیز گمراهی خوانده می شود عبد اله بن مسعود در این باره می گوید : ان احسن الحدیث کتاب الله و احسن الهدی هدی محمد و شر الامور محدثاتها و کل محدثة بدعة و کل بدعة ضلالة نیکوترین سخن کتاب خدا و بهترین هدایت هدایت محمد صلی الله علیه و آله وسلم است و بد ترین کارها بدعت گذاری است و از این رو هر نو آوری در دین بدعت است و هر بدعتی نیز گمراهی است