تمام زمین از مشرق تا نغرب همه از آن خداست پس شما ( در نماز و نیایش ) به هر طرف رو کنید ِ قبله ی اوست ( و خدا بدان خرسند است ) زیرا خدا گستراننده است و ( فضل و رحمت او بر هر چیزی گسترده است و به تدبیر آفرینش ) داناست ۱۱۵ و ( یهود و نصاری و مشرکانی که گمان می بردند که فرشتگان دختران خدایند ِ همگی ) گفتند: خدا فرزندی برای خود برگزیده است ِ او پاک و منزه است ( از این که فرزندی داشته باشد ) بلکه او مالک و آفریننده ی آسمان ها و زمین است و تمام مخلوقات مطیع و فرمان بردار اویند ۱۱۶