چه کسی ستمکارتر از آن کس است که مانع شود در مساجد خدا ِ نام او ( الله به وسیله ی نماز وتسبیح ) برده شود و بدین وسیله در خرابی و نابودی و تعطیلی آن بکوشد؟ برای این گروه سزاوار نیست که وارد این اماکن مقدسه شوند مگر به صورت ترس و هراس ( از مسلمانان یا این که به صورت ناشناس و دزدکی وارد شوند تا مبادا مسلمانان به دین آنان پی برده و آنان را بکشند ) برای این دسته از ستمکاران در دنیا ذلت و خواری ( چون قتل و به برگی بردن و جزیه دادن است ) و در آخرت نیز عذابی است بزرگ ( و آن آتش جهنم است ) ۱۱۴