و یهودیان گفتند:مسیحیان بر حق نیستند ( و عیسی را انکار می کردند ) و مسیحیان نیز گفتند: یهودیان بر حق نیستند ( و موسی را انکار می کردند ) این در حالی بود که هر دو کتاب می خواندند ( و در کتاب هر دو گروه تایید پیامبران یکدیگر وجود داشت ) کسانی هم ( از مشرکان عرب و غیر ایشان که فاقد دینی آسمانی بودند نیز ) وجود داشتند که سخنی همانند آنان ( یهود و مسیح ) می گفتند ( و خود را بر حق می دانستند و دیگران را ناحق ) سر انجام خداوند در روز رستاخیز میان گروه های متخاصم در آن چه با هم اختلاف داشتند ِ داوری خواهد کرد ( آن گاه کسانی را که بر حق هستند به بهشت و آنانی را که بر باطلند به جهنم داخل می گرداند ) ۱۱۳