( خداوند در ادامه ی آیه قبل می فرماید: ) آری ( همواره کسانی غیر از این دو گروه به بهشت داخل می شوند ) کسی که روی خود را خالصانه تسلیم امر خدا کند و نیکوکار و محسن باشد ِ اجر و پاداش او نزد پروردگارش محفوظ است و ( در آخرت ) هیچ ترس و اندوهی بر آنان نیست ۱۱۲