بسیاری از اهل کتاب پس از آن که حق بر آنان هویدا شد ِ به دلیل حسدی که در دل دارند و خباثتی که در دل های آنان ریشه دوانیده است ِ آرزو می کنند که شما را بعد از ان که به ایمان حقیقی رسیدند ِ از راه راست بگردانند و شما را کافر سازند ( این حسد را از آن دارند که برای شما حقیقت ظهور محمد صلی الله علیه و آله وسلم در کتاب آنان یعنی تورات آشکار شده است و همین موضوع آنان را آزار می دهد و برای شما که به حق رسیده اید ِ آرزوی کفر می کنند ) پس عفو کنید ( و آنان را به حال خود رها سازید ) و درگذرید و ( درگیر مشوید ) تا زمانی که خداوند فرمان خویش را ( مبنی بر جهاد و جنگ با آنان ) بیاورد چرا که خداوند بر هر چیزی تواناست ۱۰۹