ما هیچ آیه ای ( از قرآن ) را نسخ نمی کنیم و آن را از دل ( پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم وبه تبع آن مسلمانان ) محو نمی سازیم مگر آن که بهتر از آن یا مانند آن را می آوریم ( و آن برای شما نافع تر است ) آیا نمی دانی که الله تعالی بر هر چیز قادر و تواناست ۱۰۶ ( ای انسان ) آیا ندانسته ای که الله مالک آسمان ها و زمین است ( و هر ان چه را بخواهد انجام می دهد ) و غیر از خدا برای شما هیچ نگه دارنده و یاری دهنده ای نیست ( اوست که شما را حفاظت می کند و از آتش دوزخ شما را مانع می آید ) ۱۰۷