مشرکان و کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیده اند ِ هیچ کدام ( به خاطر حسدی که به شما دارند ) خوش نمی دارند که از جانب پروردگارتان خبری ( از وحی ) بر شما نازل شود. اما خداوند هر کس را که بخواهد مشمول رحمت خویش قرار می دهد ( ونبوت را ویژه ی او می گرداند ) و خداوند صاحب بخششی وسیع و بی کرانه است ۱۰۵