ای کسانی که ایمان آورده اید ِ نگویید ؛ راعنا ؛ ( و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را با این لفظ خطاب مکنید زیرا در آن یهود معنای وارونه ی را استنباط می کنند و به آن شاد می شوند ) بلکه بگویید ؛ انظرنا ؛ ( و از این پس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را با این لفظ بخوانید چون به این معنی است ؛ به ما روی گردان و به ما توجه کن ؛ و پس ای موْمنان این امر را ) بشنوید ( و بدان عمل کنید زیرا تنها کسانی امر خداوند را گوش نمی کنند که کافر باشند ) و برای کافران غذاب بسیار دردناکی است ۱۰۴