عن انس ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قال و ما ریاض الجنة قال حلق الذکر ( ترمذی ) ترجمه : از انس روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود هنگامی که به باغ های بهشت گذر کردید در آنجا خوب بخورید فردی پرسید یا رسول الله باغ های بهشت کدامند؟ فرمود حلقه های ذکر