و آن گاه که فرستاده ای ( محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) از جانب خداوند به سوی ایشان می آید و تصدیق کننده ی چیزی (کتاب تورات ) است که پیش دست آنان است ِ گروهی از اهل کتاب ( یهود ) کتاب خداوند ( تو رات ) را ( که در آن بر بعث و ظهور پیامبر صلی الله علیه و آ له وسلم مژده داده شده است ) پس پشت می اندازند و گویی ( چیزی از تورات ) نمی دانند و ( وعده ای را نیز در مورد ظهور محمد صلی الله علیه و آله وسلم و ایمان به کتاب خدا نخوانده اند حال آن که بر تمام این وقایع آگاهند و تنها از سر عناد و انکار خود را به نادانی می زنند ) ۱۰۱