و ( ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) همانا ما به سوی تو نشانه های روشنی فرو فرستادیم و جز فاسقان و از دین برگشتگان ِ به آن کافر نمی شوند ۹۹ آیا هر بار که با خدا پیمالن بستند ( تا به هر پیامبری که ظهور می کند ایمان بیاورند ِ و بر علیه او با مشرکان هم دست نشوند ) گروهی از آنان ِ آن را نشسکسته و به دور نیفکنند ؟ ( البته این گرروه کوچکی از آنان نیستند که عهد شکنی می کنند ) بلکه بیشتر آنان ایمان نمی آورند و خلاف وعده عمل می کنند ۱۰۰