ای محمد صلی الله علیه و آله سلم )بگو: کسی که دشمن جبرییل است ( پس باشد که از نفرت بمیرد و چون او دشمن خداست ) قطعا او قرآن را که تصدیق کننده ی کتاب های آسمانی پیش از خود است ِ به اذن و فرمان الله بر قلب تو فرود آورده است و آن رهنمونی است ( از گمراهی به هدایت ) وبشارتی است برای موْمنان ( به بهشت ) ۹۷ کسی که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او ِ و جبرییل و مکاییل باشد ( خدا نیز دشمن اوست زیرا ) خدا دشمن کافران است.( این بیان شرایط یهود است ) ۹۸