و ایشان را حریص ترین مردم به زندگی دنیا می یابی و حتی حریص تر از مشرکان ( که منکر رستاخیزند اما یهودیان می دانند که به سبب کفرشان به سوی آتش خواهند رفت ِ از این روی ) هر یک از آنان دوست دارد که هزار سال عمر کند ( تا از عذاب جهنم دور باشد ) اما عمر طولانی ِ آنان را از عذاب دوزخ دور نخواهد ساخت و خداوند به ان چه انجام می دهند بینا وبصیر است ۹۶