( ای محمد صلی الله علیه و آله سلم به ایشان ) بگو: اگر سرای آخرت ( بهشت ) نزد خدا تنها ویژه ی شماست نه دیگر مردم ِ پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید ( تا زود تر به آن بهشت موعود برسید. یهود و نصاری می گفتند: خداوند بهشت را تنها خاص ما قرار داده است زیرا ما دوستان و پسران خدا هستیم و از این رو ماْوا و خاستگاهی جز بهشت برای ما قابل تصور نیست خداوند فرمود اگر راست می گویند و بهشت را مال خود میدانند نه دیگران ِ پس آرزوی مرگ کنند تا زود به بهشت و خوشی ها و نعمات آن دست پیدا کنند) ۹۴ آما آنان به سبب آن چه از کفر انجام داده و از پیش فرستاده اند ( چون کفر به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و تکذیب اوامر حق ) هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خداوند به حال ستمکاران داناست ۹۵