و (یاد کن )زمانی که از شما ( قوم یهود بر عمل به تورات ) پیمان محکم گرفتیم و ( چون از پذیرش آن امتناع نمودید ) کوه طور را از جای برکندیم و بر بالای شما قرار دادیم و بعد به شما امر کردیم که ان چه شما را داده ایم ِ به جد وجهد بپذیرید و بشنوید ( تا آن را بفهمید و پس از تعقل به جان و دل بپذیرید اما آنان در جواب فرمان خدا ) گفتند: ( قول تو را ) شنیدیم و ( امر تو را )فرمان نبریم. مهر گوساله به سبب کفرشان در دل های آنان ریشه دوانیده بود ( گویی پرستش گوساله آبشخوری برای دل های آنان شده بود ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم به ایشان ) بگو: ( ای قوم یهود ) اگر موْمن بودید ( می دانستید که ) ایمانتان ( که به گمان خود از تورات گرفته اید در حالی که شما را به گوساله پرستی سوق می دهد )شما را به بد چیزی امر می کند ( شما هرگز موْمن نیستید زیرا ایمان هرگز به عبادت گوساله فرمان نمی دهد. این خطاب به پدران و نیاکان یهودیانی بود که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می زیستند. تورات هیچ گاه ظهور محمد صلی الله علیه و آله وسلم را تکذیب نمی کند بلکه تاْیید کننده ی آن است پس شما به تورات نیز موْمن نیستید زیرا خلاف اوامر و دسترات آن دارید عمل می کنید ۹۲