(در این آیه خداوند در ادامه ی اعتراض به یهود و آشکار کردن دروغ آنان ِ اشکال دیگری را نیز بر آنان مطرح می سازد و می فرماید : ) موسی به عنوان پیامبر خدا با معجزاتی روشن ( چون عصا و ید بیضا و شکافتن دریا ) به سوی شما آمد ( و شما نیز رسالت او را پذیرفتید پس چرا زمانی که به مدت چهل روز به ملاقات خدا رفت تا برای شما کتاب تورات بیاورد َ به او و خدای او خیانت کردید و سخن و دروغ های سامری را پذیرفتید ) و بعد از او گوساله ای را به خدایی گرفتید و شما ( به دلیل شریک قایل شدن به خدا ) از ستمکارانید۹۲