و بد معامله ای کردند و نفس خویش را به بد چیزی فروختند ( بهره ی آنان از این تجارت ِ کفر وانکار بود ) آنان به آن چه خداوند ( از قرآن ) نازل فرمود به سبب حسادت کافر شدند که:چرا خداوند فضل خود را بر هر کس از بندگان خویش که بخواهد نازل می کند ( و او را صاحب رسالت و وحی می گرداند ) پس ( یهودیان با انکار حق ) به خشمی بر خشم دیگر سزاوار شدند. ( یعنی خشم خدا بر آنان مضاعف شد زیرا آنان قبل از کفر به قران به دلیل تحریف در تورات و کفر به عیسی نیز مورد غضب خدا قرار گرفته بودند و با این کار که بر قرآن کردند ِ بر خطاهای خود افزودند و خشم خدا را بر خود چند برابر ساختند ) برای کافران ( که به کتب آسمانی اهانت می کنند یعنی تورات را تحریف یا قرآن را انکار می کنند ) عذابی خوار کننده است
بغی :به معنی حسد است. این حسد تا در دل بماند حسد نام دارد و هر گاه ظاهر شود ِ آن را بغی گویند. حسد برای موْمنان بلای عظیمی محسوب می شود در حدیث در خصوص حسد آمده است الحسد یاْکل الحسنات کما تاْکل النارالحطب همان گونه که آتش چوب را از بین می برد و خاکستر می کند ِ حسد نیز حسنات و نیکوکاری انسان ها را ضایع می گرداند. ابلیس و عاقبت او نمونه ی بارز حسد ورزی است ابلیس بر تکریم آدم حسد ورزید و مطرود درگاه حق قرارگرفت و طاعات چندین هزار ساله ی او محو شد اما آدم چون فریب شهوت را خورد و حسد نورزدیدِ توبه او مقبول درگاه حق قرار گرفت.