و (آنان یعنی یهود به طریق استهزاو انکار به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم )گفتند: دل های ما در پرده است و سخن تو را در نمی یابیم ( اگر چه آنان به استهزا چنین گفتند ) اما خداوند آنان را به دلیل کفر و عدم قبول حق و خلل در قلب هایشان مورد لعن قرار داد و از رحمت خویش به دور داشت. پس کم تر کسی از آنان ایمان می آورند ۸۸ و زمانی که کتابی ( قران ) از جانب خدا به آنان رسید که تصدیق کننده ی داشته های آنان ( در امر توحید و تورات )بود ِ و یهودیان خود نیز پیش از این بر کافران حجت می گرفتند و پیروزی می جستند ( آنان می گفتند: خداوندا ما را به وسیله ی پیغمبر آخر الزمان محمد صلی الله علیه و آله وسلم بر آنان پیروز گردان ) اما همین که آن چه را (از ظهور پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و اوصاف او ) می شناختند بر آنان محقق شد ِ ( باز به دلیل حسادت و ترس از به خطر افتادن موقعیت اجتماعی و حکومتی خود ) در پی انکار او بر آمدند و به او کافر شدند. پس لعنت خدا بر کافران باد ۸۹