ایشان کسانی هستند که زندگی آخرت را به خاطر زندگی دنیا فروختند و حیات این دنیا را بر آخرت ترجیح دادند پس از ایشان هیچ عذابی کاسته نمی شود و هیچ یاری دهنده ای برای ایشان نیست ۸۶ و موسی را کتاب تورات دادیم و رسولان دیگری را از پی او فرستادیم و عیسی پسر مریم را نشانه ها و معجزاتی (چون زده کردن مردگان و درمان پیسی و شفای کور )عطا فرمودیم و او را به روح القدس ( جبرییل )توان بخشیدیم. آیا هر زمان که رسولی از جانب ما به سوی شما بیاید که ابلاغ او با هواهای نفسانی شما توافق نداشته باشد ِ تکبر می ورزید و نافرمانی می کنید؟ پس گروهی از پیامبران ( چون عیسی و محمد ) تکذیب می کنید و برخی از پیامبران ( چون یحیی و زکریا ) را می کشید ؟