عن موسی رضی الله تعالی عنه قال قال النبی صلی الله علیه و آله وسلم مثل الذی یذکر ربه و الذی لایذکر ربه مثل الحی و المیت روه البخاری و مسلم ترجمه: از موسی روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود هر که ذکر الله می کند و هر که نمی کند َ مثال آن دو مانند زنده ومرده است که ذکر کننده زنده است و ذکر نکننده مرده است