عن معاذ بن جبل ... قلت ای االاعمال احب الی الله قال ان تموت و لسانک رطب من ذکر الله رواه ابن حبان ترجمه:معاذ بن جبل روایت می کند که من از پیامبر پرسیدم که کدام عمل نزد خدا محبوب تر است پیامبر فرمود که ترا در حالی موت آید که تو در ذکر الله رطب اللسان باشی