و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا (سوره ی جن )ترجمه :هر که اعراض کند از یاد پروردگار خود َاو در آورد وی را در عذابی سخت.