یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالم و لا اْولادکم عن ذکر الله َمن یفعل ذالک فاولءک هم الخاسرون (سوره ی منافقون )ترجمه: ای مسلمانان مشغول نگرداند شما را اموال شما و فرزندان شما از یاد خدا و هر که بکند این کار را پس آن گروه از زیان کارانند