الم یاْن للذین آمنوا اْن تخشع قلوبهم لذکر الله (سوره ی حدید )ترجمه : آیا وقت نرسیده است مسلمانان را که نیایش کند (مراجعه نماید ) دل ایشان به سوی یاد خدا