و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شییطانا فهو له قرین (سوره ی زخرف )ترجمه : و هر که غافل شود از یاد خدا بر گماریم برای او شیطانی ِ پس آن شیطان او را همنشین بود