رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله (سوره نور ) ترجمه :مردانی که باز ندارد آنان را تجارت و خرید وفروش از ذکر خدا َهر آیینه یاد کردن خدا بزرگتر است (در تعریف موْمنان آمده است )