و ادعوا ربی عسی الا اْکون بدعاءربی شقیا (سوره مریم ) ترجمه :عبادت خواهم کرد پرودگارم را امید آن است که نابشم به سبب پرستش پروردگارم بدبخت.