(این آیه در مورد منافقان نازل شده است )از مردمان (منافق )کسانی هستند که می گویند:ما به خدا و روز قیامت ایمان آورده ایم اما این دسته به گفته های خود موْمن نیستند ۸ (این گروه منافق با آن جه به زبان می گویند در باطن و قلب اعتقادی ندارند و درون آن ها از کفر آکنده است و این گفته ها را تنها برای آن می گویند که احکام دنیوی را از خود مرتفع سازند )آنان (با این عمل و گفته )می خواهند خدا و کسانی را که ایمان آورده اند فریب دهند اما از این غافلند که جز خود خود را فریب نمی دهند و تمام خدعه و فریبی که تعبیه کرده اند به جانب خودشان باز خواهد گشت ۹