بی گمان کسانی (چون ابوجهل و ابولهب از آن رو )که کفر ورزیده اند خواه آنان را بیم دهی خواه بیم ندهی نزد آنان یکی است زیرا در هر صورت ایمان نمی آورند (و خدا بر نیات قلبی و انکار آنان علم دارد پس ای محمد صلی الله علیه وآله وسلم بر ایمان آوردن این گروه امید نداشته باش و حسرت مخور) ۶ خداوند بر دل های ایشان مهر نهاد (و راه دل های آنان را از دریافت حق سد گردانید به گونه ای که خیری از ایمان به درون آن ها نفوذ نمی کند )و بر موضع شنوایی ایشان نیز (چنان مهری نهاد که به هر آن چه از حق می شنوند آنان را سودی نمی بخشد و از درک حقایق به دلیل انکارشان محروم می مانند )و بر دیدگان آنان نیز پرده ای است (که از دیدن حق ناتوان می شوند و به سبب این اوصاف مذموم ) آنان را عذابی بزرگ (و همیشگی )است ۷