خداوند به مقصود و مراد آن داناتر است۱ این کتابی است که (محمد صلی الله علیه وآله و سلم قراءت می کند و )در آن هیچ شکی نیست و برای کسانی که تقوای خدا پیشه کرده اند (و منقاد اوامر او بوده و از نواهی پرهیز نموده اند )هدایت و ارشاد است (و آنان را از آتش دوزخ دور می سازد )۲ کسانی که به غیب ایمان می آورند (به گونه ای که قیامت َبهشت َدوزخ و هر آن چه را که از دیدگان غایب است و قرآن از آن یاد کرده تصدیق می کنند و همراه با آن )نماز به پای می دارند و(حقوق عبادی را در مقابل خداوند به جای می آورند )و از آن چه ایشان را روزی گردانیده ایم انفاق می کنند (و آن را در راه عبادت الهی خرج می نمایند )۳ و کسانی که به آن چه به سوی تو (از قرآن )و آن چه پیش از تو (به عنوان کتاب آسمانی چون تورات و انجیل و غیره )فرو فرستاده شده است ایمان آورده و به روز آخرت و جزا یقین دارند ۴ آنان (پرهیزکاران )از جانب پروردگارشان هدایت یافته اند و قطعا رستگارند (یعنی از آتش دوزخ می رهند و به بهشت مشرف می گردند ۵