(ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم به کفار محروم از پرستش خدا )بگو: پروردگار من شما را چه ارجی نهد در حالی که شما را دعا و نیایشی نیست (به درگاه خداوند َتا شما را در سختی ها فریادرس باشد؟پس چگونه انتظار دارید که شما را مورد مورد اعتنا قرار دهد در حالی که )شما (رسول خدا و قرآن را )تکذیب کرده اید ؟پس به زودی (عذاب )ملازم شما خواهد بود .(یعنی بعد از این که در دنیا به عذاب گرفتار آمدید چون کشته شدن مشرکان در جنگ بدر َاین عذاب بعد از دنیا در آخرت نیز همراه شما خواهد بود و جاودانه در عذاب خواهید ماند ۷۷ سوره ی فرقان تمام شد