مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد در این صورت خداوند (آخرت)گناهان آنان را به نیکی ها تبدیل می کند چرا که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است (وهمواره بدین صفات متصف است ۷۰ و هر کس (از گناهان خود )توبه کند و کار شایسته انجام دهد بدون تردید به سوی خدا باز می گردد (و خداوند او را پاداش نیک می دهد ۷۱ و کسانی هستند که به باطل و دروغ گواهی نمی دهند و چون بر لغوی بگذرند (و کلام زشت و قبیح یا غیر آن را بشنود یا ببیند ازآن روی می گرداند و خود را بدان گرفتار نمی سازد و )بزرگوارانه می گذرد ۷۲