و کسانی هستند که چون (برای خانواده ی خود )خرج می کنند نه زیاده روی می کنند و نه سخت گیری می ورزند بلکه (در خرج کردن )راه میانه و وسط را برمی گزینند (نه اسراف می کنند و نه بخل می ورزند )۶۷ و کسانی هستند که همراه خدا معبودان دیگری را به فریاد نمی خوانند و کسی را که خداوند (کشتن آن را )حرام کرده است جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس این ها (یعنی سه گناه بزرگ شرک و قتل و زنا )را انجام دهد عقوبت و کیفر آن را می بیند ۶۸ عذاب او در روز قیامت چندین برابر می شود و خوار وذلیل در آن جاودانه می ماند ۶۹