و بندگان (حقیقی )خداوند رحمان کسانی هستند که آرام و فروتنانه و با خشوع تمام بر روی زمین راه می روند و چون جاهلان و نادنان آنان را (به شیوه ناپسندی )مورد خطاب قرار دهند می گویند :خدا حافظ (و از آنان روی می گردانندو با این جمله که ما در گناه با شما همراه نیستیم) ۶۳ و کسانی هستند که شب را به حالت سجده و با برپاداشتن نماز به سر می برند ۶۴ و کسانی هستند که می گویند:پروردگارا ما را از عذاب جهنم باز دار چرا که غذاب جهنم دایْمی است (و همواره ملازم شخص گناه کار است)۶۵ بی گمان آن (دوزخ )بد قرارگاه و اقامت گاهی است ۶۶