و زمانی که به ایشان (کفار )گفته شود: خداوند رحمان را سجده کنید (از روی تمسخر )می گویند:رحمان چیست ؟ آیا کسی را سجده کنیم که تو ما را به آن دستور می دهی (در حالی که ما او رانمی شناسیم )؟و (این گفته )جز بر نفرت و کینه ایشان (از ایمان )نمی افزاید ۶۰ (الله تعالی فرمود) والا و بزرگ مرتبه است کسی که برج ها یی در آسمان قرار داد و( هم چنین) در آن چراغ (خورشید )و ماه تابان پدید آورد ۶۱و او کسی است که برای آنانی که خواهان ذکر و یاد خدا یا شکر و سپای گوی او هستند شب و روز را جایگزین یکدیگر قرار داد (تا در همه ی اوقات :چه شب چه روز به اعمال عبادی خود بپردازند و نواقص و کاستی های آن را در این دووقت بر طرف سازند و سپاس گزار نعمت های پروردگار خویش باشند ۶۲