بگو من در مقابل این (تبلیغ رسالت خویش )پاداشی از شما نمی خواهم ولی هر کس که بخواهد راهی به سوی پرودگارش در پیش گیرد (می تواند مال خود را در راه خشنودی خدا انفاق کند و مانعی برای او نیست) ۵۷ و بر زنده ای توکل کن که هرگز نمی میرد و او را تسبیح و ثنای گوی باش (و بگو سبحان الله و الحمد لله )و همین کافی است که او (خداوند ) به گناهان بندگان خود آگاه است ۵۸ همان کسی که آسمان ها و زمین و همه ی آن چه را که میان آن دو است در شش روز آفرید و سیپس بر عرش استیلا یافت (آن گونه که شایسته و لایق اوست )خداوندی که رحمت او همه گیر و عام است (پس ای انسان در مورد آفرینش عالم و خداوند رحمان )از فرد خبره و آگاهی بپرس (تا تو را به صفات خداوند رحمان آگاه سازد ۵۹