و او کسی است که از آب (منی )بشری آفرید پس او را پیوند نسبی و سببی قرار داد (تا از ازدواج حاصل میان زن ومرد نسل ایجاد شود )و پروردگار تو (بر آن چه بخواهند )توانا ست ۵۴ (کفار )معبودانی جز خدا را می پرستند که نه (عبادت شان )آنان را سودی می دهد و( نه ترک آن ها )آنان را زیانی می رساند و کافر در برابر پروردگارش پشتیبان (شیطان است )۵۵ و تو را جز مژده دهنده (به بهشت )و بیم دهنده (ی کافران به عذاب آتش )نفرستاده ایم ۵۶