و اگر می خواستیم در هر شهر و روستایی بیم دهنده ای برمی انگیختیم (تا اهل آن را بترساند اما تو را به عنوان بیم دهنده ای برای تمام سرزمین ها بر انگیختیم تا اجر تو بسیار بزرگ باشد ۵۱ پس از (هواها و خواسته های )کافران پیروی مکن و به وسیله ی آن (قرآن )با آنان به جهادی بزرگ بپرداز ۴۲ و او کسی است که دو دریا را در مجاورت هم روان ساخت .یکی بسیار شیرین و خوشگوار و ودیگری بسیار شور ونمکین و میان آن دو مانعی استوار قرار داد (که از آمیزش آن دو جلو گیری کند و اختلاط آن ها را ناممکن سازد ۵۳