و او کسی است که باد را گسیل داشت تا نوید دهنده ای پیشاپیش رحمتش (به نزول باران )باشد و ما از آسمان آبی پاک و پاک کننده فروفرستادیم ۴۸ تا به وسیله ی آن سرزمین مرده را زنده گردانیم و آن را به آن چه از دام ها (چون شتر و گاو و گوسفند )و جمیع انسان هایی که آفریده ایم بنوشانیم ۴۹ ما آن (آب)را درمیان (سرزمین های )آنان می گردانیم تا (نعمت های خدا را )یار آور شوند اما بیشتر مردم جز کفران نعمت نمی پذیرند ۵۰